Archief

2021 #8

 • Waarom is rusten zo belangrijk? - Dr. Robert van Putten
 • De hangmat, het horloge en het Koninkrijk – daar waar culturen botsen - Dr. ir. Jan-Henry Seppenwoolde
 • De moeite van luisteren in tijden van Twitter - Dr. Cees Zweistra
 • Geloof is goed voor de gezondheid - Dr. Piet Verhagen
 • De slaaf meester - Ir. Ries van Maldegem
 • ‘Contemplatief leven als middel tegen geestelijke kaalslag’ - ds. Jeroen Kloosterman
 • De wijze les van Prediker over arbeid en rust - Dr. Mart-Jan Paul

Lees verder

Juni 2021

 • GETUIGENIS VAN 1971: OPZIENBAREND PROTEST TEGEN REVOLUTIEGEEST IN DE KERK -
 • KERKORDE VAN 1951: APOSTOLAIR BEWOGEN, MAAR NIET DOORDACHT -
 • VOOR CHRISTUS OPSTAAN: KERN VAN ROEPING KERK OM TE GETUIGEN -
 • PROTESTANTISME IS BEWEGING VAN PROTEST EN GETUIGENIS -
 • DS. FRITZ M LLER ALS BLOEDGETUIGE TEGEN POLITIEK EVANGELIE -

Lees verder

Mei 2021

 • DRIE PROMINENTEN: ÉÉN IN BELIJDEN, VERSCHILLEND IN ATTITUDE -
 • WOORDEN VAN TROOST IN DOOR RAZZIA GETROFFEN PUTTEN -
 • PROF. CORNELIS GRAAFLAND, SMAAKMAKER EN BREED GEWAARDEERD OPINIELEIDER -
 • PROF. GRAAFLAND: DÓÓR DE (GEREFORMEERDE) TRADITIE HEEN NAAR HET WOORD -
 • MET GRAAFLAND OP ZOEK NAAR DE PLEKKEN WAAR GODS GEEST WAAIEN WIL -
 • EEN TEGENDRAADSE PROFEET -
 • DR. IZ. BOOT: ORIGINELE HERVORMDE PREDIKER VAN BEKENDE THEMA’S -
 • DE AFSCHEIDING VAN 1834: OPRECHT BEGONNEN MAAR INMIDDELS FAILLIET? -

Lees verder

April 2021

 • VRAAG NAAR GOD IN CRISIS AFWEZIG IN SAMENLEVING ÉN KERK -
 • NADERE REFORMATOREN HANDHAAFDEN KERKGANG TIJDENS PESTEPIDEMIE -
 • KERK DOET MOREEL APPÈL OP SAMENLEVING MAAR IS GEEN VERLENGSTUK OVERHEID -
 • MEER ZELFBEWUSTE KERK BIEDT HOOP IN WERELD VOL ANGST EN ONVRIJHEID -
 • HET GELIJK VAN MIJN BUURVROUW -
 • CORONACRISIS: KANSEN VOOR VERDIEPING EN VERINNERLIJKING -

Lees verder

Maart 2021

 • VERSCHIL TUSSEN AVONDMAAL EN EUCHARISTIE ONTHULT DILEMMA ROND KERK EN AMBT -
 • MIS ALS “VERVLOEKTE AFGODERIJ” VERRAADT CONTEXT VAN TRENTE -
 • EEN BIJZONDERE ONTMOETING ROND AVONDMAAL, MIS EN EUCHARISTIE -
 • VAN MIDDELEEUWS SACRAMENTSLIED TOT PROTESTANTS GEZANG -
 • HOE ZEVENTIENDE-EEUWSE PARTICULIERE BEKERS AVONDMAALSBEKERS WERDEN -
 • PISCATOR, ONBEKENDE BIJBELVERTALER EN BESTRIJDER VAN ROME -

Lees verder

Februari 2021

 • HERMAN BAVINCK WAS ORTHODOXE CALVINIST ÉN MODERNE WETENSCHAPPER -
 • BAVINCK, EEN VOORBEELD VAN BESCHEIDENHEID EN VERDRAAGZAAMHEID -
 • RECENTE CORONARELLEN VOORAL ON-GEREFORMEERD -
 • ONTDEKKER VAN KATHOLICITEIT IN MODERNE TIJD -
 • BAVINCKS WERK VOL PARELS VAN VROOMHEID EN GETUIGENIS -
 • ONTWIKKELING VAN INSPIRATIE NAAR THEOPNEUSTIE -
 • DE ACHILLESHIEL VAN HET PROTESTANTISME -
 • GEREFORMEERDE ETHIEK ORTHODOX EN DAAROM BLIJVEND ACTUEEL -
 • HECHTE VRIENDSCHAP ONDANKS GROTE KLOOF IN GELOOF EN RELIGIE -

Lees verder

Januari 2021

 • EMDEN BIEDT BALANS TUSSEN LANDELIJKE EN PLAATSELIJKE KERK -
 • “ZO HEBBEN WIJ ELKAAR ALS KERKEN IN NEDERLAND GEVONDEN” -
 • EMDEN, WESTMINSTER EN DE BLIJVENDE PIJN VAN VERDEELDHEID -
 • OPROEP TEGEN AFSCHEIDING VAN LABADISTEN NOG STEEDS ACTUEEL -
 • AUGUSTINUS’ VROOMHEID VERBINDT MENSEN VAN ALLE TIJDEN -

Lees verder

December 2020

 • “KERKEN ZAGEN HOLOCAUST ALS GODS OORDEEL OVER JODENDOM” -
 • KOOPMANS SPRAK KLARE TAAL IN TIJD VAN MISPLAATSTE NEUTRALITEIT -
 • EINDE AAN DE NALATIGHEID? -
 • ‘NU RAKEN ZE GODS OOGAPPEL AAN…’ -
 • OPDRACHT CHRISTEN: WEES NIET HOOGGEVOELEND, MAAR VREES EN BID! -
 • BIJBEL GAAT VOORAL IN STILTE, GEBED EN MEDITATIE OPEN -
 • “GOD KAN ALLEEN NAAR BENEDEN KIJKEN” -
 • KUYPER ZETTE KUNST EN CULTUUR OPNIEUW OP DE KAART -

Lees verder

November 2020

 • “KUYPER WAS ÉÉN VAN DE BOEIENDSTE NEDERLANDERS OOIT” -
 • KUYPER BOTSTE MET THEOCRATISCH IDEAAL VAN HOEDEMAKER -
 • BEELD KUYPER IN KERK HAARLEM INZET FELLE DISCUSSIE -
 • KINDERSTERFTE AAN DE DIJK -
 • RATZINGER: GEEN PANTSERKARDINAAL, MAAR STRIJDER TEGEN TIJDGEEST -
 • MIDDELEEUWER ANSELMUS ALS ANTWOORD OP OPKOMST ISLAM -
 • PAUL GERHARDT, EEN VEELZIJDIGE LUTHERSE DOMINEE EN DICHTER -

Lees verder

Oktober 2020

 • SPANNING TUSSEN SLAAFSE GEBONDENHEID EN PURITEINSE BEWOGENHEID -
 • “AMERIKA IS PRODUCT VAN VERLICHTING, NIET VAN PURITANISME” -
 • EEN PRENTBIJBEL AANGEPAST VOOR PROTESTANTSE OGEN -
 • REFORMATIE HELPT TEGEN ALLE TRANEN OVER VERDEELDHEID -
 • ZENDINGS-DIACONESSEN, TROUWE NAVOLGSTERS VAN CHRISTUS -

Lees verder

Augustus / September 2020

 • AFSCHAFFING MENSENHANDEL VOOR KERKEN IN VS SOMS BRUG TE VER -
 • ROME ZOEKT WEG TUSSEN HERVORMING EN TRADITIE -
 • KERK IN MIDDELEEUWEN KENDE BEDRIJVIGE ‘ZIELENHEILSMARKT’ -
 • WILHELMUS IS NIET EEN EXCLUSIEF GEREFORMEERD VOLKSLIED -
 • ZOON VAN RÉVEILPREDIKANT FOCKENS WERD KRANKZINNIG -

Lees verder

Juni 2020

 • DROMEN VAN BIDDAG DOOR DE NEDERLANDSE OVERHEID -
 • ZONDER GEEST VERKWIJNEN DE ZIEL EN DE PREDIKING -
 • EEN VOLKSLIED MET BIJBELSE EN GEREFORMEERDE INHOUD -
 • “ALZO ZAL GANS ISRAËL ZALIG WORDEN” BLIJVENDE STEEN DES AANSTOOTS IN GESCHIEDENIS VAN DE KERK -

Lees verder

Mei 2020

 • VRIJHEID WAAROM, VRIJHEID WAARTOE? -
 • HOOGTEPUNT IN KERKELIJK VERZET TEGEN HET NATIONAALSOCIALISME -
 • BEWOGEN OM HET LOT VAN JOODSE KINDEREN -
 • VRIJHEID BEGINT MET BEVRIJDING -
 • STRIJD TEGEN KUNST EN BEELD IS VAN ALLE TIJDEN -

Lees verder

Mei 2020

 • ‘CORONA’ ALS AANSPORING TOT DE KROON DES LEVENS -
 • EPIDEMIEËN: WAKE-UP CALL VOOR KERKEN DOOR DE EEUWEN HEEN -
 • HET APPÈL VAN DS. DIRK MOLENAAR TIJDENS EEN CHOLERA-EPIDEMIE -
 • ADRIAEN BRUYNVISCH, EEN ONBEKENDE ZEEUWSE PREDIKANT -
 • OOG OM OOG: GEEN OPROEP TOT WRAAK -
 • DE OPWEKKING VAN LAZARUS -

Lees verder

Maart 2020

 • PURITANISME: EEN BEWEGING VAN ENGELAND NAAR AMERIKA -
 • THE GOSPEL COALITION ACTUALISEERT REFORMATIE IN HUIDIGE CULTUUR -
 • BUNYANS PELGRIMSREIS KUNSTZINNIG VERBEELD -
 • GEBED VOOR MOSLIMS IS LEVENSNOODZAKELIJK -
 • -

Lees verder

Februari 2020

 • KUYPER EN BAVINCK, TWEE VADERS VAN HET NEOCALVINISME -
 • EEN GEREFORMEERDE ETHIEK DIE HELAAS NOOIT EERDER HET LICHT ZAG -
 • “PROTESTANTEN ERKENDEN HET GOEDE BIJ ROOMS-KATHOLIEKEN” -
 • SCHATGRAVEN IN GEREFORMEERDE THEOLOGIE -
 • MET DE POLEN TEGEN DE GEEST DER EEUW -
 • DR. C. RIJNSDORP KON CALVINIST NIET WARM KRIJGEN VOOR CULTUUR -
 • AVONDMAALSGEREI FRANSE PROTESTANTEN TOONT EENVOUD IN ZILVER -

Lees verder

Januari 2020

 • ONDERZOEK PIËTISME BELEEFT HOOGTEPUNT OP VRIJE UNIVERSITEIT -
 • REURING OVER KUNST IN DOM VAN KEULEN -
 • GEREFORMEERDE BELIJDENIS IS EVEN KATHOLIEK ALS NICEA-CONSTANTINOPEL -
 • HERONTDEKTE BIJBEL IN REFORMATIE VERGT STEEDS TOE-EIGENING -

Lees verder

December 2019

 • ZWINGLI, THEOLOOG VAN EEN GENORMEERDE VRIJHEID -
 • VAN WORSTINCIDENT TOT AFSCHAFFING VAN DE MIS -
 • ZWINGLI LEZEN IS EEN MUST VOOR GEREFORMEERDE PROTESTANTEN -
 • DE REFORMATIE: EEN BONT GEZELSCHAP -
 • ZWINGLI’S 67 STELLINGEN: WARM PLEIDOOI VOOR DE SCHRIFT -
 • OOK ZWINGLI ONDER DE DOPERSEN…? -

Lees verder

November 2019

 • WARE VRIJHEID NOOIT ZONDER GEBONDENHEID -
 • VRIJHEID VRAAGT TOEWIJDING, VOEDING EN BESCHERMING -
 • STRIJDER VOOR VRIJHEID IN EN NA DE OORLOG -
 • GELOVIGE STAAT PROFETISCH EN KRITISCH MIDDEN IN DE WERELD -
 • JODEN GENOTEN IN REPUBLIEK BEPERKTE VRIJHEID -
 • BREXIT: BEVRIJDING VOOR DE BRITTEN? -
 • JAN PIETER HEIJE, DE DICHTER VAN ‘DE ZILVERVLOOT’ -
 • SLAVEN “DIEFFELYK ONTSTOOLEN” UIT HUN LAND -

Lees verder

Oktober 2019

 • DE KERK IN HET SPANNINGSVELD VAN GEEST EN INSTITUUT -
 • RIJKE LUTHERSE TRADITIE AMSTERDAM VERBEELD -
 • RECHTVAARDIGING DOOR HET GELOOF, EEN KERNSTUK VAN DE REFORMATIE -
 • MOSLIMS VOORALSNOG GEEN KATHOLIEKEN OF JODEN… -

Lees verder

Augustus/September 2019

 • SYNODE VAN DORDT BLIJFT ACTUEEL NA EINDE HERDENKINGEN -
 • KERK IN SPANJE HOUDT AFSTAND TOT DORDTSE LEERREGELS -
 • “VERSCHILLEN BRENGEN GELOVIGEN JUIST DICHTER BIJ ELKAAR” -
 • EEN VROUWELIJKE BIJDRAGE AAN LUTHERS REFORMATIE -
 • KUNST ALS BRUG TUSSEN MENSEN VAN NU EN DE BIJBEL -
 • ORIGINELE WERKEN KEES DE KORT VOOR HET EERST PUBLIEK GETOOND -
 • JOHANNES JACOBUS VAN OOSTERZEE, EEN INVLOEDRIJKE KANSELREDENAAR -

Lees verder

Mei 2019

 • HANS VON DOHNANYI, EEN PERSOON OM NIET TE VERGETEN -
 • GEBOD VAN HET OGENBLIK: ONVOORZICHTIGHEID -
 • LEESBARE BRIEF IN ONTREDDERD DUITSLAND -
 • SCHLINGENSIEPEN OVER BONHOEFFER -
 • KONINKLIJK GEDENKEN -
 • RAUTER: HIMMLERS VUIST IN NEDERLAND -
 • EEN KIJKJE IN HET HART VAN BONHOEFFER -

Lees verder

April 2019

 • OP DE BRES VOOR GEREFORMEERDE OECUMENE -
 • “FOCUS BIJ OECUMENE OP DE EENHEID IN CHRISTUS” -
 • BALANCEREN TUSSEN WAARHEID EN EENHEID -
 • CHRISTENEN IN GESPREK OVER TOEKOMST ISRAËL -
 • EEN WELDOENSTER VAN ARMEN EN GEVANGENEN -
 • DE JOODSE MISSIE VAN VON ZINZENDORF -
 • REFORMATIE HEEFT BETEKENIS VOOR GEHELE LEVEN -

Lees verder

Maart 2019

 • PASSIE IN CHRISTENDOM EN ISLAM -
 • WAT KLEITABLETTEN VERTELLEN OVER DE BABYLONISCHE BALLINGSCHAP -
 • ‘DE FRIESE VRAGEN’ IN EN BUITEN FRIESLAND -
 • CHRISTENEN DE STRAAT OP -
 • ROTTERDAMSE WELDOENSTER: MARIA CATHARINA VAN DOOREN -
 • BEZETEN TIJD SCHREEUWT OM INKEER EN VERSTILLING -
 • HANDELEN ZOLANG HET KAN -
 • VOORSPEL, WERKELIJKHEID EN GEVOLG VAN WO II -

Lees verder

Februari 2019

 • ROOMS-KATHOLIEKEN ONTDEKKEN LUTHER ALS KERKHERVORMER -
 • VROUWELIJKE LIEFDADIGHEID BLOEIDE IN NEGENTIENDE EEUW -
 • DOOP ALS TEGENWICHT TEGEN EGOÏSME EN INDIVIDUALISME -
 • TEGEN ELKE VORM VAN TIRANNIE -
 • DISCUSSIE OVER HERKOMST VAN ‘DE FRIESE VRAGEN’ VAN HET AVONDMAALSFORMULIER -

Lees verder

Januari 2019

 • FREDERIK JOHAN KROP: STRIJDER VOOR GELOOFSVRIJHEID IN NEDERLAND EN RUSLAND -
 • DE SCHRIFT IN HET SPANNINGSVELD VAN GEEST, KERK EN TRADITIE -
 • STADHOUDER IN ROERIGE TIJDEN -
 • INVLOED VERMIGLI OVERSTIJGT THUISLAND ITALIË -
 • PREDIKANT, DICHTER EN GELAATSKUNDIGE -
 • “ROOMS, DÚS NIET KATHOLIEK, MAAR TOCH WEL WARE CHRISTENEN” -

Lees verder

November 2018

 • GOMARUS OF ARMINIUS: EEN DEBAT VAN EEUWIGHEIDSBELANG -
 • VAN HASSELT NAAR DORDT EN TERUG -
 • HET LIEFDESLIED VAN DORDT: VAN VERKIEZING TOT VOLHARDING -
 • HET PREDIKANTENGESLACHT LYDIUS -
 • DE VERKIEZING ALS “COR ECCLESSIAE” [2] -
 • VERKIEZING IS NIET VOOR GEARRIVEERDE BURGERS -
 • EEN TROUWE STEUN VOOR PRINS MAURITS -
 • HET SPOOK VAN MOHAMMED IN DORDT -
 • DRINGEN OM “DICHT” BIJ DORDT TE STAAN -
 • HET HEIL LIGT NIET IN HANDEN VAN DE MENS -

Lees verder

Juni/juli 2016

Lees verder

Mei 2016

Lees verder

April 2016

Lees verder

Maart 2016

Lees verder

Februari 2016

Lees verder

Januari 2016

Lees verder

Eerdere jaargangen zijn te lezen op Digibron.
Naar Digibon