Verdiept christelijk-historisch
bewustzijn.

Word abonnee!

SYNODE VAN DORDT BLIJFT ACTUEEL NA EINDE HERDENKINGEN

Door: dr. K. van der Zwaag

Lees verder Word abonnee!

Home

Protestants Nederland wil christenen toerusten vanuit de protestantse traditie van Nederland door hierover te informeren en te confronteren met actuele ontwikkelingen in kerk, politiek, samenleving en cultuur. Hierdoor wordt de waarde en actualiteit van de Reformatie onderstreept en neemt de kennis van deze traditie toe, zodat het christelijk en historisch bewustzijn wordt versterkt.


Belangrijke publicatie en conferentie over Spirituele oecumene


Het gezag van kerkelijke instituten en tradities staat steeds meer onder druk in deze tijd van secularisatie en geloofsafval. Voor de een is dit verlies doordat grenzen vervagen. Voor de ander is het bevrijdend, omdat ze zich al langer herkenden in gelovigen over confessionele en kerkelijke grenzen heen. Wat zijn de kansen en uitdagingen van deze geestelijke dwarsverbindingen? Tegen welke grenzen loopt deze zogenaamde spirituele oecumene? In hoeverre kan men authentiek over God en geloof spreken buiten (gevestigde) kerkelijke structuren en tradities?

In de rijk gevarieerde bundel Spirituele oecumene. Over de vele vormen van de gezamenlijke en persoonlijke omgang met God, onder redactie van dr. Herman Speelman en dr. Klaas van der Zwaag, geven ruim vijftig auteurs uit diverse confessionele tradities hun visie op vele aspecten van spirituele oecumene.

De Vereniging Protestants Nederland, uitgeverij Summum Academic Publications en de leerstoel Reformed Ecclesiology and Catholicism in oprichting, uitgaand van de Stichting Nationale Synode, in samenwerking met de Theologische Universiteit Apeldoorn, de Theologische Universiteit Kampen en de Protestantse Theologische Universiteit, organiseren naar aanleiding van de verschijning van deze bundel een conferentie:

Kerkmuren: zegen of vloek?

De kerk in de 21ste eeuw in het spanningsveld van hoog- en laagkerkelijke spiritualiteit 

Datum: zaterdag 28 september 2019, Ichthuskerk, Grote Haag 154 te Amersfoort
Tijd: 10.00-16.00 uur
Algehele leiding:
drs. Andries Knevel

Programma:

Ochtend:

9.30-10.00 uur: Inloop met koffie
10.00 uur: Opening door M. Uitbeijerse, bestuurslid van Protestants Nederland
10.10 uur: Prof. dr.  A. van de Beek, emeritushoogleraar theologie Amsterdam, ”De ene Geest en de Katholieke Kerk”
10.30 uur: Presentatie boek van dr. H. A. Speelman, wetenschappelijk medewerker aan de TU  Kampen, en dr. K. van der Zwaag, hoofdredacteur Protestants Nederland
10.40: pauze
11.00 uur: Mgr. T. F. M. Visser, vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam, ”Van hart tot hart. Samen bidden om eenheid”
11.20 uur: Prof. dr. P. Nullens, hoogleraar theologie ETF Leuven, ”Vurig door Gods Geest, samen missionair, profetisch en transformerend”
11.40 uur: Gesprek onder leiding van drs. Andries Knevel, voormalig programmadirecteur van de EO
12.00 uur: Afsluiting morgenprogramma door ds. G. de Fijter, voorzitter van de Stichting Nationale Synode
Pauze: 12.00-13.00 uur (gelegenheid tot het aanschaffen van het boek)

Middag:

13.00: opening middagbijeenkomst ds. J.M.J. Kieviet, voorzitter van Protestants Nederland
13.10: Prof. dr. W. van Vlastuin, hoogleraar theologie Hersteld Hervormd Seminarie, Amsterdam, ”Katholiciteit of plurale diversiteit?”
13.30: Dr. E. P. Meijering, gepensioneerd lector theologie Leiden, ”Hoe ver willen we gaan in onze vrijheid?”
14.00: pauze
14.30: Plenair gesprek met alle sprekers, onder leiding van drs. Andries Knevel
15.30: Evaluatie en sluiting: dr. ir. J. van der Graaf, oud-algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond.
15.45: Samenzang: Lied 476 uit Liedboek voor de kerken (1973).

Organisatie: Vereniging Protestants Nederland, uitgeverij Summum Academic Publications en de leerstoel Reformed Ecclesiology and Catholicism in oprichting, uitgaand van de Stichting Nationale Synode, in samenwerking met de Theologische Universiteit Apeldoorn, de Theologische Universiteit Kampen en de Protestantse Theologische Universiteit.

Boekgegevens: Spirituele oecumene. Over de vele vormen van de gezamenlijke en persoonlijke omgang met God, dr. Herman Speelman en dr. Klaas van der Zwaag (red.); uitg. Summum Academic Publications, Kampen, 2019; 800 blz.; € 39,99.

Kosten voor de gehele dag: € 15, incl. lunch en koffie.

De kerk is goed bereikbaar met de trein en bevindt zich naast een parkeergarage (Koestraat). Bezoekers ontvangen een gratis uitrijkaart. In verband met de catering is aanmelding gewenst bij L. J. van Valen, penningmeester van Protestants Nederland: ljvanvalen@solcon.nl

www.protestantsnederland.nl

NOOT VOOR DE PERS:
Neem voor meer informatie contact op met de redacteuren Herman Speelman (06-27481664; herman.speelman@gmx.de)  en Klaas van der Zwaag (06-53638143; kvdzwaag@refdag.nl)

Het verhaal

1923 – Begin Op 5 april 1923 wordt in een wijkgebouw van de Hervormde gemeente te Rotterdam de Vereniging Protestants Nederland opgericht. Tot de oprichters behoren ds. H. Bakker, dr. F.J. Krop, dr. J.P. de Bie en ds. K.H.E. Gravemeijer. Eerst wordt de vereniging door bijna uitsluitend leden van de Nederlandse Hervormde Kerk gedragen. Later krijgt zij een meer interkerkelijk karakter.

Lees verder

Het maandblad

10x per jaar publiceert de vereniging het gelijknamige maandblad Protestants Nederland. Een abonnement kost € 27,50 per jaar.

Aanvragen