Verdiept christelijk-historisch
bewustzijn.

Word abonnee!

DRIE PROMINENTEN: ÉÉN IN BELIJDEN, VERSCHILLEND IN ATTITUDE

Door: dr. ir. Jan van der Graaf te Huizen

Lees verder Word abonnee!

Themanummer Protestants Nederland: Gereformeerd en toch trouw aan de volkskerk

verschijnt 14 mei

Overtuigd gereformeerd en toch op je post blijven in een brede volkskerk. Dat was de intentie van bekende predikers als ds. I. en L. Kievit, ds. G. Boer, dr. A. van Brummelen, dr. Iz. Boot en prof. dr. C. Graafland. Recent heruitgegeven werk van deze markante figuren in de Gereformeerde Bond is aanleiding tot een extra dik themanummer van Protestants Nederland onder het motto “Gereformeerd in de volkskerk”.

Oud algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond dr. ir. J. van der Graaf heeft drie prominenten goed gekend: ds. Boer, ds. L. Kievit en dr. Van Brummelen. Hij typeert hen als één in belijden maar verschillend in geestelijke attitude. In hun onderscheidenheid kenschetst hij ze als respectievelijk profetisch, priesterlijk en koninklijk. Hij kijkt met enige weemoed terug op het heruitgegeven werk van prominenten in de Gereformeerde Bond dat nu tot een afronding is gekomen en die bij hem veel herinneringen heeft opgeroepen. “Het heeft zelfs veel bij mij losgewoeld.”

Ds. L. Kievit was predikant in Putten toen een groot deel van de mannelijke bevolking van Putten tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetters werd weggevoerd. Nagenoeg allen kwamen om in Duitsland. Ds. Kievit stond als Puttense predikant de zwaar getroffen gemeenschap bij. Ds. H. Westerhout geeft een inkijk in deze cruciale episode. Het verblijf in Putten heeft de ambtelijke loopbaan van ds. Kievit sterk gestempeld.

Prof. dr. Cornelis Graafland (1928-2005) was een van de meest spraakmakende theologen in de Gereformeerde Bond. Ds. Westerhout bespreekt de recente biografie van Arjan Boersma over deze markante en vaak spraakmakende theoloog. Hij werd smaakmaker en opinieleider. Naar zijn mening werd gevraagd en op zijn uitlatingen werd gelet. Over zijn piëtistische moeder bleef hij met respect en liefde spreken. “Zij leefde dichtbij de Heere en droeg dat over op haar kinderen. Zo heeft hij dat in haar spoor ook mogen doen.”

Prof. Graafland wilde door de (gereformeerde) traditie heen terug naar de Schrift. Dat bracht hem soms tot afwijkende opvattingen over de dubbele predestinatie, de belijdenis en de vrouw in het ambt, zo zet hoofdredacteur dr. K. van der Zwaag uiteen. Graafland riep daarom soms flinke discussie op. Hij wilde voluit gereformeerd in de volkskerk staan, maar dacht laagkerkelijk met een hang naar de evangelische en charismatische richting.

In een tijd van Godsverduistering is een hernieuwde aandacht voor het werk van de Geest dringend nodig, zo betoogde prof. Graafland in zijn destijds geruchtmakende  boek Gereformeerden op zoek naar God. Zijn aandacht voor het brede en toerustende werk van de Geest en Zijn gaven werd een steeds belangrijker aspect van zijn werk. Een bundel van zijn bijdragen onderstreept de waarde ervan voor het hervormd-gereformeerde DNA.

Dr. Iz. Boot was een markante en wat introverte dorpsdominee, zo blijkt uit de biografie van Cees Hoogendoorn, besproken door dr. L. J. van Valen. Hij wilde gewoon hervormd zijn, als dienaar van de gehele kerk en niet een kerkelijke organisatie promoten. Zelfs het predicaat “hervormd-gereformeerd” dekte hem niet. Maar de markante dorpsdominee wortelde wel in de Reformatie en Nadere Reformatie. Dr. Boot heeft honderden preken digitaal nagelaten die nu nog frequent worden beluisterd.

Wie gereformeerd wil zijn in de volkskerk, staat principieel afwijzend ten opzichte van afscheiding en schisma. Was de Afscheiding van 1834 een vergissing? Zij was een gereformeerde vroomheidsbeweging die de verbasterde kerk weer terugriep tot Schrift en belijdenis, zo betoogt ds. J.M.J. Kieviet, voorzitter van Protestants Nederland. Maar na bijna twee eeuwen moet hij helaas spreken van een dreigend faillissement, inhoudelijk en kerkelijk. “De ijver richt zich veelal op het eigen huis. En van deernis met het geheel blijkt niet zoveel.”

Het themanummer is voor  € 8,50 (inclusief porto) te bestellen bij de administratie van Protestants Nederland: Rinus Slingerland: mslingerland@kliksafe.nl (of tel. 0182-537470).

Wilt u abonnee worden? Voor slechts € 32,50 ontvangt u 10 exemplaren per jaar.

Of wilt u liever eerst een proefabonnement? Ook dat is mogelijk. Op uw verzoek ontvangt u twee nummers gratis. Opgave voor proefabonnementen bij Marchinus Uitbeijerse, muitbeijerse@solcon.nl.

Voor meer informatie over Protestants Nederland kunt u zich richten tot hoofdredacteur Klaas van der Zwaag (info@protestantsnederland.nl).

Vooruitblik:

Themanummer juni/juli: Revolutie in de kerk: 50 jaar Het Getuigenis in de Nederlandse Hervormde Kerk. Profetisch spreken in de kerk toen en nu.

Themanummer augustus/september: Van ophouden weten. Leven in een turbulente wereld. Historische en actuele reflecties op de waarde van rust en bezinning in onzekere tijden.

Een eerste kennismaking met een geheel vernieuwd Protestants Nederland!

——

Protestants Nederland wil christenen toerusten vanuit de protestantse traditie van Nederland door hierover te informeren en te confronteren met actuele ontwikkelingen in kerk, politiek, samenleving en cultuur. Hierdoor wordt de waarde en actualiteit van de Reformatie onderstreept en neemt de kennis van deze traditie toe, zodat het christelijk en historisch bewustzijn wordt versterkt.Het verhaal

1923 – Begin Op 5 april 1923 wordt in een wijkgebouw van de Hervormde gemeente te Rotterdam de Vereniging Protestants Nederland opgericht. Tot de oprichters behoren ds. H. Bakker, dr. F.J. Krop, dr. J.P. de Bie en ds. K.H.E. Gravemeijer. Eerst wordt de vereniging door bijna uitsluitend leden van de Nederlandse Hervormde Kerk gedragen. Later krijgt zij een meer interkerkelijk karakter.

Lees verder

Het maandblad

10x per jaar publiceert de vereniging het gelijknamige maandblad Protestants Nederland. Een abonnement kost € 32,50 per jaar.

Aanvragen