Januari 2021

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

EMDEN BIEDT BALANS TUSSEN LANDELIJKE EN PLAATSELIJKE KERK

Aan de basis van de verschillende kerkverbanden die zich op de beginselen van de Reformatie beroepen, ligt de synode van Emden die in 1571 gehouden werd. Alles wat vandaag in ons land gereformeerd, hervormd of protestants heet, gaat daarop terug.

“ZO HEBBEN WIJ ELKAAR ALS KERKEN IN NEDERLAND GEVONDEN”

Vanaf het allereerste begin dat zich íets van het libertinisme op kerkelijk-kerkrechtelijk terrein begon af te tekenen hebben de gereformeerden zich aanéén gesloten bij de gereformeerde belijdenis en de gereformeerde kerkregering. Die twee hebben ze niet van elkaar laten scheiden.

EMDEN, WESTMINSTER EN DE BLIJVENDE PIJN VAN VERDEELDHEID

De afgevaardigden van de Synode van Emden vonden elkaar in de leer en in de wijze waarop de regering van de kerk gestalte kreeg. Eensgezind schilderde men de contouren van een kerk op weg naar een vrije natie. De vergelijking dringt zich op met de Westminster Synode, die door de Engelse puritein Jeremia Burroughs werd bezocht. Zijn pogingen om interne meningsverschillen te overbruggen zijn actueler dan ooit.

OPROEP TEGEN AFSCHEIDING VAN LABADISTEN NOG STEEDS ACTUEEL

“Keert weder, keert weder, o Sulammith”. Met deze oproep uit het Hooglied richtten de Friese gereformeerde predikanten Johannes van der Waeyen en Herman Witsius zich 350 jaar geleden tot de volgelingen va ds. Jean de Labadie. Hun oproep om terug te keren van de heilloze weg van afscheiding heeft nog niets aan actualiteit ingeboet.

AUGUSTINUS’ VROOMHEID VERBINDT MENSEN VAN ALLE TIJDEN

De belangstelling voor het werk van Augustinus houdt maar niet op. Het geheim? Hij spreekt een taal die doorgloeid is van innerlijk verlangen, van een op Christus gerichte vroomheid, die tegelijkertijd geworteld is in het leven van alle dag. Met recht een klassieke en actuele kerkvader dus.