Maart 2021

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

VERSCHIL TUSSEN AVONDMAAL EN EUCHARISTIE ONTHULT DILEMMA ROND KERK EN AMBT

Wat is het verschil tussen avondmaal en eucharistie? Hoe komt het dat rooms-katholieken terughoudender zijn dan protestanten om elkaar toe te laten tot deze gemeenschapsmaaltijd? De in Duitsland ontstane discussie onthult diepere verschillen in de visie op kerk en ambt.

MIS ALS “VERVLOEKTE AFGODERIJ” VERRAADT CONTEXT VAN TRENTE

Het zijn bekende en voor velen ook beruchte woorden in de Heidelbergse Catechismus: de “paapse mis” als een “vervloekte afgoderij”. Ze zijn er pas later aan toegevoegd en verraden invloed van Theodorus Beza en het toen nog maar net afgesloten Concilie van Trente. Gelukkig zijn de eeuwenoude tegenstellingen niet bestand tegen de overwinning die Jezus Christus behalen zal.

EEN BIJZONDERE ONTMOETING ROND AVONDMAAL, MIS EN EUCHARISTIE

Avondmaal en eucharistie verschillen wezenlijk. Dat neemt niet weg dat hierover een geloofsgesprek mogelijk is waarin van hart tot hart gesproken kan worden zonder een millimeter afstand te doen van de waarheid. “Juist een duidelijke positionering en een gesprek op het scherpst van de snede geeft waardering en herkenning.”

VAN MIDDELEEUWS SACRAMENTSLIED TOT PROTESTANTS GEZANG

In het nieuwe Liedboek (uitgave 2013) staan tussen de liederen die bij het avondmaal gezongen kunnen worden behalve 20e-eeuwse, recente teksten en melodieën ook hele oude. Eén daarvan is lied 374: “U, verborgen Christus, bid ‘k eerbiedig aan”, dat door de traditie steeds is toegeschreven aan de grote middeleeuwse theoloog en kerkleraar Thomas van Aquino (1225-1274).

HOE ZEVENTIENDE-EEUWSE PARTICULIERE BEKERS AVONDMAALSBEKERS WERDEN

Protestanten kennen twee sacramenten: doop en avondmaal. Zij zijn de zichtbare tekenen van Gods genade voor de gelovigen. Het is dan ook niet voor niets dat de meest gekoesterde en meest kostbare objecten in protestantse kerken deze sacramenten dienen.

PISCATOR, ONBEKENDE BIJBELVERTALER EN BESTRIJDER VAN ROME

Luther is voor velen bekend vanwege zijn unieke vertaling van de Bijbel in zijn moedertaal. Maar wie weet nog in ons land dat onze gereformeerde oosterburen ook een eigen Bijbelvertaling ontvingen? Johannes Fischer, een gereformeerd theoloog die later bekend werd onder de Latijnse naam Piscator, was hiervoor verantwoordelijk. Hij ontpopte zich als een verklaard tegenstander van Rome.