Mei 2016

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

Macht, religie en gemeenschap in de zestiende eeuw (Jos de Weerd, Elspeet)

In de zestiende eeuw waren pastoors en priesters belangrijke figuren binnen een lokale gemeenschap. Toch wordt hun positie niet altijd op een juiste manier begrepen. In het verleden is door historici vaak gewezen op de ontoereikende theologische kennis en de slechte levenswandel van de katholieke geestelijkheid. Hun disfunctioneren zou een belangrijke oorzaak zijn geweest voor het doorbreken van de Reformatie in de Nederlanden. Wie echter de moeite neemt om de rol van plaatselijke zielzorgers vanuit een breder perspectief te onderzoeken kan tot verrassende inzichten komen. Download het hele artikel.

Protestants Nederland in beweging (Ds L.J. Geluk)

Hartelijk welkom op deze jaarvergadering van Protestants Nederland. Het is de 93e jaarvergadering. Onze vereniging heeft dus een aanzienlijke leeftijd. Een vereniging heeft altijd een doel waarvoor zij wordt en is opgericht. Het doel dat de Hervormde oprichters van Protestants Nederland in 1923 voor ogen stond was: weerstand te bieden tegen het herlevende en opdringende rooms-katholicisme. Maar in de loop van die 93 jaren is er niet alleen veel in de wereld en in Nederland veranderd, Nederland zelf is veranderd.

Nader beschouwd (K. van der Zwaag)

VRAAG NAAR GENADIGE GOD OOK ACTUEEL VOOR MODERNE MENS
De vraag van de Reformatie naar een genadige God is ook actueel voor de moderne mens. In de ontmoeting met God krijgt niemand een aparte behandeling, betoogde ds. G. Boer in zijn discussie met H. Berkhof. Een profetische gestalte in de breedte van de kerk. Zo kan men de persoon van ds. G. Boer goed typeren. Hij was een man die het wel en wee van de kerk ter harte ging, zo valt uit zijn verzameld werk Tijdbetrokken vreemdelingschap (uitg. De Banier, Apeldoorn, 849 blz.; € 59,95) op te maken. Ds. Boer waarschuwde dat het links of rechts verkeerd kon gaan. In de Nederlandse Hervormde Kerk verdedigde hij de klassieke leer van de verzoening tegenover vrijzinnige stromingen en moderne apostolaatsopvattingen, ter rechterzijde keerde hij zich tegen de scholasticering van prediking en verbond, het “verscheurings- en versektariseringsproces in de gereformeerde gezindheid”.

De Reformatie en de Griekse kerk (Drs. Tera Voorwinden-Hofman)

Na de synode van Dordrecht (1618/1619) verdween het werk uit de publieke belangstelling. In de twintigste eeuw werd het echter herontdekt en in 2012 in modern Nederlands vertaald. We hebben het over de Wegwijzer voor gewone gelovigen (1554) van Joannes Anastasius Veluanus (1519 -1570). Het werk staat te boek als de eerste Nederlandstalige protestantse dogmatiek, geschreven voor leken. Onderweg naar de Reformatieherdenking in 2017 biedt het waardevolle inzichten – ook voor theologen.

‘Het volk van God onderweg’ (Dr. K. van der Zwaag, Barneveld)

De discussie over de erfenis van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) is voorlopig nog niet weggeëbd. Wie het huidige Rome wil begrijpen kan niet zonder kennisname van dit vernieuwingsconcilie heen. De kerk is minder een hiërarchisch instituut geworden en wordt sindsdien gedefinieerd als “het volk van God onderweg”.

Ramp of redding? (Ds. W. van Weelden, Oud-Alblas)

Ramp of redding? Onder deze veelzeggende titel is op 28 en 29 april in de Haagse Kloosterkerk een conferentie gehouden over het Algemeen Reglement van 1816. De drie organisatoren Willem Deetman, Fred van Lieburg en Joke Roelevink hebben ieder voor zich een bijdrage geleverd, die er wezen mag. De lectoren op de conferentie hebben vanuit hun eigen expertise licht laten schijnen op de werkingsgeschiedenis van het algemeen reglement.

Jan J. Rietveld gedecoreerd (P. van de Breevaart)

Kern èn actualiteit van de Reformatie (Dr. K. van der Zwaag, Barneveld)

Het aantal publicaties over de herdenking van 500 jaar Reformatie zal de komende tijd ongetwijfeld toenemen. Een mooie aftrap is de rijk gevarieerde bundel van het internationale congres over het Reformatiejubileum 2017 dat in oktober 2013 in Zürich werd gehouden. De bundel staat in het teken van twee hoofdvragen: wat is de kern van de Reformatie van 1517 geweest en wat kunnen we in deze tijd van deze gebeurtenis leren?.

Boekenetalage