2022 #2

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

Traditie als tegenwicht tegen sluipende subjectivering

Gerrit Immink

Het wordt de hoogste tijd dat wij als protestanten meer sympathie gaan opbrengen voor de traditie. Uiteraard blijft de Bijbel voor ons de uiteindelijke bron van gezag. Maar hebben we, vanwege de nadruk op het persoonlijke geloof, wel voldoende oog voor de waarde van de overlevering? Zou juist in onze wisselvallige tijd de traditie niet een steviger bron van gezag moeten zijn?

Sola scriptura?

Henk van den Belt

Het klinkt reformatorischen goed in de oren: Sola scriptura. Toch moet deze polemisch getoonzette slogan van de Reformatie genuanceerd worden. We zijn niet de eersten die de Bijbel lezen en we kunnen veel leren van de rijke traditie van de kerk. Maar de traditie mag geen zelfstandige bron náást de Bijbel zijn.

Overleven in Veranderland

Ewald Mackay

Het is zaterdagmorgen. Ik ben vroeg opgestaan en zit te genieten van mijn ontbijt en van het vooruitzicht van een vrije dag. Naast mij ligt de krant. Ik blader er wat doorheen. Hoewel ik niet op zoek ben naar ander werk, kijk ik toch naar de vacatures.

Een zegenende Jezus als visuele geloofsbelijdenis van een Amsterdams gezin

Rianneke van der Houwen-Jelles

Op dit monumentale schilderij van Michiel Poppen en Adriaentje Rosecrans van twee meter hoog en ruim anderhalve meter breed verdringt een grote groep mensen zich om de centrale figuur van Jezus. Met Zijn rechter hand maakt Hij een zegenend gebaar, Zijn andere hand legt hij op het hoofd van een kind

Schrift en traditie: een katholieke visie

Dr. Mgr. Gerard de Korte

Christelijk geloof is Jezus Christus en leven vanuit Hem. De Heilige Schrift legt van Hem getuigenis af. Voor iedere rooms–katholieke christen is de Bijbel dan ook ontzettend belangrijk. Immers alleen door het lezen van de Schrift komen wij de God van Israël op het spoor. Alleen als wij de Schrift kennen, kunnen wij ook Christus kennen.

Tradities: zegenrijk maar kwijnend door verval van levende Godsrelatie

Henk Jochemsen

Tradities kunnen op een zegenrijke wijze de relatie met God bemiddelen. Maar zonder een levende relatie met Hem verliezen ze hun zeggingskracht en hun beslag op mensen. Is een dergelijk proces niet ook gaande binnen het gereformeerde/reformatorische volksdeel

Voor dynastie en vaderland: een ander licht op Willem van Oranje

O.W. Dubois

Willem van Oranje (1533-1584) behoort tot de belangrijkste erflaters van onze geschiedenis. Zijn strijd voor vrijheid van geweten en geloof heeft de grondslag gelegd voor de wording van de Republiek die in de zeventiende eeuw één van de welvarendste en machtigste staten van Europa was geworden wier vlag - naar een bekend woord van Potgieter - op alle wereldzeeën wapperde.

Christus als Rechter, een beeld primair bedoeld voor leken

J. D. Th. Wassenaar

In de Middeleeuwen waren veel kerken van schilderingen voorzien, op muren, pilaren en gewelven. Vanaf de negentiende eeuw en vooral in de twintigste eeuw zijn veel schilderingen weer blootgelegd, waardoor de huidige kerkinterieurs de ontwikkeling van eeuwen weerspiegelen.

Vroege christendom vertoont haar traditie in kunst en cultuur

Marten van Willigen

In de catacomben, op sarcofagen en in de vierde-eeuwse kerkgebouwen treffen we een rijke christelijke traditie aan: de zogenaamde Vroegchristelijke kunst. Het valt op in deze kunst dat er verwezen wordt naar een andere werkelijkheid.

Choral evensong verbindt met eeuwenoude liturgische tradities

Hanna Rijken

“Muziek geeft vleugels aan de ziel”, “zingen is het beste middel om gemeenschap te ervaren.” Dit zijn enkele uitspraken van bezoekers in het onderzoek naar ervaringen in de choral evensong. Muziek raakt het hart van de postmoderne mens én verbindt met de bronnen van de eeuwenoude liturgische tradities.

Traditie belangrijk element in de liturgische beweging

Klaas van der Zwaag

De waarde van de traditie blijkt vooral in de wereld van de liturgie. We zien in de liturgische beweging een duidelijke terugkoppeling naar de vroege kerk.

Prikkelend onderzoek naar de alliantie tussen orthodox christendom en radicaal-rechts

Henk Tijssen

Op het moment van schrijven (november 2021) staat het boek van Sander Rietveld op de nominatie voor het beste theologische boek van 2021. Heel bijzonder! Rietveld is namelijk geen theoloog, maar werkt bij BNNVARA als onderzoeksjournalist voor het tv-programma Zembla. Hij groeide op in Hasselt, zat op de reformatorische Pieter Zandt Scholengemeenschap en heeft orthodox-christelijke wortels.

Traditie is voor Joden bron van levenskracht

Hans van de Breevaart

Protestanten beroepen zich deels op dezelfde geschriften als Joden. Dat neemt niet weg dat er belangrijke verschillen zijn in de wijze waarop traditie voor beide gemeenschappen functioneert. In gesprek met orthodox rabbijn Tzvi Marx wordt dat al snel duidelijk.