Financiën / ANBI

ANBI

Gegevens voor de ANBI status van de Vereniging Protestants Nederland:

Naam:  Vereniging Protestants Nederland
Fiscaal nummer: 8073.38.643
Contactgegevens: www.protestantsnederland.nl/contact
Huidig bestuur: www.protestantsnederland.nl/vereniging/bestuur

Beleidsplan

Het bestuur heeft de volgende aandachtsgebieden geformuleerd voor 2016:

  1. Het organiseren van symposia en studiebijeenkomsten;
  2. Voortgaande verbetering van de financiële positie.

Het beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vaste vergoeding, alleen een reiskostenvergoeding voor het bezoeken van vergaderingen. De hoofdredacteur van ons maandblad en de scribenten ontvangen een passende en gebruikelijke (auteurs-) vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling/missie

Hiervoor verwijzen we u door naar www.protestantsnederland.nl/vereniging/missie.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Open hier het Jaarverslag 2016

Financiële verantwoording 2016

Baten
Ontvangen contributies 24.150
Giften/overbetalingen 2.953
Saldo financiele baten/lasten 5.091
32.194
Lasten
Uitgave maandblad 22.140
Bestuurs- en vergaderkosten 4.424
Donaties 1.500
Huisvestingskosten archief 582
Overige 13.203
41.849
Bijzondere lasten 4.525
Saldo Baten en Lasten -14.180