Financiën / ANBI

ANBI

Gegevens voor de ANBI status van de Vereniging Protestants Nederland:

Naam:  Vereniging Protestants Nederland
Fiscaal nummer: 8073.38.643
Contactgegevens: www.protestantsnederland.nl/contact
Huidig bestuur: www.protestantsnederland.nl/vereniging/bestuur

Beleidsplan

Het bestuur heeft de volgende aandachtsgebieden geformuleerd voor 2019:

  1. Het organiseren van symposia en studiebijeenkomsten;
  2. Voortgaande verbetering van de financiële positie.

Het beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vaste vergoeding, alleen een reiskostenvergoeding voor het bezoeken van vergaderingen. De hoofdredacteur van ons maandblad en de scribenten ontvangen een passende en gebruikelijke (auteurs-) vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling/missie

Hiervoor verwijzen we u door naar www.protestantsnederland.nl/vereniging/missie.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Open hier het Financieel verslag over 2018

Financiële verantwoording 2017

Baten
Ontvangen contributies 23.387
Giften/overbetalingen 4.044
Saldo financiele baten/lasten 1.974
29.405
Lasten
Uitgave maandblad 23.357
Bestuurs- en vergaderkosten 3.114
Donaties 1.500
Huisvestingskosten archief 549
Overige 13.203
35.847
Bijzondere lasten 12.901
Saldo Baten en Lasten -/-19.343