2022 #4

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

Reformatie ontwikkelde nieuwe huwelijks- en gezinsmoraal

John Exalto

De Reformatie was niet alleen een geestelijke beweging die op een nieuwe manier naar de verhouding tussen God en mens keek. Ze heeft ook voor het alledaagse leven belangrijke consequenties gehad. De Reformatie veroorzaakte een seksuele revolutie: na eeuwen waarin het celibaat als een hogere levensstaat was beschouwd, werd het huwelijk de nieuwe norm en het gezin de door God gewilde samenlevingsvorm.

Huwelijk: een verbond, geen contract

Maarten Klaassen

Het huwelijk wordt in de Bijbel hoog aangeslagen. Het is een verbond en geen contract. Een contract is te verbreken, een huwelijk – naar analogie van Gods verbondstrouw – niet. Overspel is daarom de enige reden om een huwelijk te ontbinden. Maar de gevolgen zijn desastreus, voor alle partijen én de samenleving.

“Waar liggen onze prioriteiten in dit aardse leven?”

Joseph Hellerman

De meeste christenen geven prioriteit aan onze toewijding aan het gezin boven onze toewijding aan de kerk. Maar valt dat ook Bijbels te verantwoorden? Zowel de Schrift als de vroege kerk gaan uit van de gedachte dat het gezin van God hoger staat dan het natuurlijke gezin.

“Aan moeders hand tot Jezus”

Hans van de Breevaart

Godsdienstige opvoeding is vrouwenwerk, zo was de gereformeerde pedagoog Jan Waterink (1890-1966) stellig van mening. Niet dat daarbij de man geen enkele rol zou spelen. Maar de vrouw was daartoe toch wel de eerstaangewezen persoon binnen het gezin, aldus Waterink – zeker in de eerste levensfase van kinderen.

Gebruik roepnaam ontsluit brede vorming van kind

Maarten Kater

Het gebruik van de roepnaam is de eerste vorming in en van het prille leven. Een kind dat wel voeding krijgt, maar nooit aangesproken wordt, sterft. In de roepnaam komt ook de liefde van de God van het verbond mee. Iedere vrijblijvendheid verdwijnt. We worden geroepen en gaandeweg leren we te antwoorden, in gehoorzaamheid.

Het huwelijk in Malawi

Steven Paas

De vraag kan rijzen hoe het huwelijk ervoor staat onder Afrikaanse volken, die in meerderheid tot het christendom zijn overgegaan, maar waar voorchristelijke tradities nog een grote rol spelen.

Rome op de bres voor huwelijk en gezin

Klaas van der Zwaag

Huwelijk en gezin zijn cruciale zaken in de Rooms-Katholieke Kerk. Aanjagers zijn veelal de scheppingsorde, de natuurwet en de traditie. Protestanten huldigen wereldwijd steeds meer de autonomie-gedachte, al dan niet met beroep op de Schrift, wat geleid heeft tot liberale visies op huwelijk, gezin en seksualiteit.

Familie Bunt verrijkt en verbonden door muziek

Tera Voorwinden-Hofman

In de woning van familie Cees & Margreet Bunt uit Apeldoorn gaat er geen dag voorbij zonder dat er muziek gemaakt is met elkaar. Van de ouders en de vier nog thuiswonende kinderen zijn er altijd wel een aantal die aan het musiceren slaan.

Geloofsgesprek tussen de generaties: onmisbare Bijbelse opdracht

ds. G. Herwig

Wordt er in gezinnen (nog) gesproken van hart tot hart? Ik bedoel het gesprek tussen de generaties. Is er bij kinderen en jongeren oprechte nieuwsgierigheid (gewekt) naar de dingen die te maken hebben met Gods Koninkrijk? Zijn ouders bereid en in staat om tijd en energie te steken in het wegwijs maken van hun kinderen als het gaat om zonde en genade en kwetsbaar naast onze jongeren te staan?

Bescherming leven, gezin en vrijheid meer dan ooit geboden

Henk Jan van Schothorst

Dat elk zich in de moederschoot vormend kind het recht heeft om te mogen leven klinkt als een logisch standpunt vanuit Bijbels oogpunt. Maar in de huidige maatschappij ligt dit standpunt in Nederland, maar vooral internationaal onder vuur. Bescherming van christelijke waarden van gezin, leven en vrijheid is meer dan ooit geboden.

Botsing met tijdgeest vooral op gebied van huwelijk en seksualiteit

Klaas van der Zwaag

In onze tijd voltrekt zich de botsing tussen het klassieke christelijke geloof en de tijdgeest vooral op het terrein van huwelijk en seksualiteit, zo betoogt een studie van Bijbels beraad m/v. Het blijft echter een spanning om verstandig te spreken én helder te getuigen.