April 2019

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

OP DE BRES VOOR GEREFORMEERDE OECUMENE

Mr. G. Groen van Prinsterer kwam tegenover de vrijzinnig-liberale overheersing op voor het christelijke onderwijs in ons land. Minder bekend is, dat hij als jurist in diezelfde tijd ook opkwam voor het herstel van de Gereformeerde Kerk (gezindte) in ons land. De gereformeerde oecumene lag hem na aan het hart. Handhaving van de Drie Formulieren van Enigheid mocht de broederlijke samenwerking, ook op kerkelijk terrein, niet belemmeren.

“FOCUS BIJ OECUMENE OP DE EENHEID IN CHRISTUS”

In de oecumene tussen Rome en Reformatie is een lange weg afgelegd, constateert de roomskatholieke oecumenicus drs. Geert van Dartel. “Laten we proberen om wederzijdse vooroordelen uit te filteren. De focus van de oecumene moet nu liggen op de eenheid in Christus.”

BALANCEREN TUSSEN WAARHEID EN EENHEID

Al in de zestiende eeuw waren kerken actief met godsdienstgesprekken, in dit geval tussen Rome en Reformatie. Maar wat is ervan terecht gekomen? Ging de oecumene vaak niet ten koste van de waarheid? Interkerkelijke gesprekken vonden nogal eens plaats op het scherp van de snede tussen waarheid en eenheid.

CHRISTENEN IN GESPREK OVER TOEKOMST ISRAËL

De Duitse theoloog Jürgen Moltmann vertelde eens dat hij, als frontsoldaat aan het eind van de oorlog gevangen genomen door de geallieerden, gedwongen werd een bezoek te brengen aan de vernietigingskampen van Auschwitz en Bergen Belsen. De aanblik van dat wat nog van vergaste Joden restte was zodanig confronterend, dat hij door schuldbesef overladen niet meer wist hoe verder te leven. Na een lange worsteling vond hij uiteindelijk nieuwe zin in een roeping: de eigen christelijke traditie vanuit de Holocaust opnieuw te doordenken.

EEN WELDOENSTER VAN ARMEN EN GEVANGENEN

Anna Barbara van Meerten-Schilperoort (1778-1853) was één van de beroemdste vrouwen van haar tijd. Spoedig na haar overlijden was haar roem echter verbleekt en werd haar naam zelfs in overzichtswerken niet meer gevonden. Daarom is het verheugend dat twee jaar geleden van de hand van Jean-Philippe van der Zwaluw een mooie en invoelende biografie1 van haar is verschenen en ook wij willen haar graag in onze reeks van weldadige vrouwen opnemen.

DE JOODSE MISSIE VAN VON ZINZENDORF

De zending van de Moravische broeders is een van de belangrijkste religieuze fenomenen van de achttiende eeuw. Zij werd geïnitieerd en gedragen door een persoonlijkheid van grote allure: Rijksgraaf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Von Zinzendorf had bijzondere belangstelling voor zending onder Joden.

REFORMATIE HEEFT BETEKENIS VOOR GEHELE LEVEN

De Reformatie heeft niet alleen het Evangelie herontdekt, een nieuwe verhouding tot God, maar heeft ook consequenties voor het gehele leven. Het ontdekken van de waarden van de Reformatie in de brede zin van het woord is de kern van het Coram Deo Program, een nieuw initiatief van Refo500.