Februari 2019

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

ROOMS-KATHOLIEKEN ONTDEKKEN LUTHER ALS KERKHERVORMER

Rooms-katholieke boeken over Luther. Ze verschijnen de laatste jaren in overvloed. Het is te vroeg om van een ‘revival’ van Luther in de Rooms-Katholieke Kerk te spreken. Wel laten ze zien dat Rome ook veel van Luther wil leren, al blijft de kritiek op de hervormer overwegen. Een analyse van enkele spraakmakende publicaties.

VROUWELIJKE LIEFDADIGHEID BLOEIDE IN NEGENTIENDE EEUW

In een viertal portretten willen wij een schets geven van vrouwelijke liefdadigheid in de negentiende eeuw. Vooraf echter geven wij een summiere schets van negentiendeeeuwse liefdadigheid in het algemeen en van groei en bloei van vrouwelijke liefdadigheid in het bijzonder. Tot slot zal iets gezegd worden over de negentiende-eeuwse opvattingen over de vrouw en haar liefdadigheid.

DOOP ALS TEGENWICHT TEGEN EGOÏSME EN INDIVIDUALISME

Eeuwenlang is er discussie geweest over de liturgie en de theologie van de doop. Reeds lange tijd hebben theologen het mysterie van de onderdompeling of besprenging met het water proberen te begrijpen en te duiden. Hoe ligt de verhouding tussen Rome en Reformatie op dit punt?

TEGEN ELKE VORM VAN TIRANNIE

Het zijn roerige tijden, zowel in de politiek als op straat. Zeker sinds de populistische revolte ook in Nederland onder leiding van Pim Fortuyn bleek aan te slaan. Volgens critici wordt deze opstand gedreven door rancune en vormt ze een groot risico voor de toekomst van onze democratische rechtsstaat. Maar is het werkelijk allemaal zo erg?

DISCUSSIE OVER HERKOMST VAN ‘DE FRIESE VRAGEN’ VAN HET AVONDMAALSFORMULIER

In deze bijdrage wil ik de kwestie waar ‘de Friese vragen’ - zoals de Avondmaalsvragen in het Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk. In ontwerp van 1955 wel genoemd worden - vandaan komen, aan de orde stellen. In deze vragen ging het om de invoering van een speciale boete- en belijdenisdienst van de gemeente vlak voor het Avondmaal.