2021 #9

Lees het hoofdartikel

De inhoud:

Eenheid van de kerk

Ds. J. M. J. Kieviet

Lijden aan de verdeeldheid van de kerk. Is dat er nog? Zo niet, dan hebben we te maken met de diepste vorm van zondige kerkelijke verdeeldheid. Ondertussen is de eenheid van de kerk een werkelijkheid, die een zaak is van het gelóóf.

Zonnigheden in kerkscheuringen?

Prof. dr. Aart Nederveen

De theoloog Van Ruler sprak ooit over zonnigheden in de zonde. Zouden er ook zonnigheden in kerkscheuringen kunnen zijn? Dat zou in ieder geval leiden tot een heel andere houding dan de afkeuring waarmee wij kerkscheuringen meestal bejegenen.

Wat verbindt christenen wereldwijd en altijd met elkaar? 8

Dr. P. de Vries

Elke zondag belijden we dat wij één heilige, algemene of katholieke christelijke kerk geloven. Zelf gebruik ik aansluitend bij artikel 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis bij voorkeur de uitdrukking ”katholiek”.

De synode van Emden 1571 bracht eenheid in de gelederen

Drs. Christa Boerke

Synodevergaderingen roepen tegenwoordig bij menigeen gemengde gevoelens op. Kerkelijke besluitvorming wordt met spanning afgewacht en soms als dwingend ervaren. Hoog tijd om eens terug te kijken naar de synode waarmee het allemaal begon. Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de presbyteriaal-synodale kerkstructuur van de Nederlandse gereformeerde kerken geboren werd in Emden. En dat nog wel in een tijd van onderdrukking. Wat was het doel en de betekenis van die allereerste synode?

Comenius, filosoof van eenheid en harmonie

Dr. K. (Klaas) van der Zwaag

De werkelijkheid is één, zo stelde Jan Amos Comenius (1592-1670), een uit hussitische kringen afkomstige filosoof, theoloog, orthopedagoog en diplomaat. De verdeeldheid van christenen en kerken, en hun “eindeloze disputen” zaten hem dwars. Hij zocht geen organisatorische eenheid, maar wel een geloofseenheid dwars door de kerken heen.

In gesprek met priester Eli Stok over de eenheid van de kerk

Tera Voorwinden-Hofman

De weg naar institutionele eenheid van rooms-katholieken en protestanten is wellicht nog een lange. Voor priester Eli Stok (31), die sinds 2016 onder meer de parochie van Delft dient, blijft het niettemin een ideaal om na te streven. “Zullen we ons laten meenemen door de dynamiek van de Geest?”

500 jaar Luther in Worms

Prof. dr. Sabine Hiebsch

Het is dit jaar 500 jaar geleden dat de augustijner monnik Martin Luther (1483-1546) op de Rijksdag te Worms werd veroordeeld als ketter.1 Geëxcommuniceerd door de paus en vogelvrij verklaard door de keizer was Luther na Worms definitief buiten de muren van de katholieke kerk gezet.

Katholiek en daarom gereformeerd!

Prof. dr. W. van Vlastuin

Als wij de woorden “katholiek” en “gereformeerd” naast elkaar zien staan, is de eerste intuïtie veelal dat het om twee verschillende begrippen gaat. Ten onrechte. In dit artikel wil ik pleiten voor een heroriëntatie op het begrip “katholiek”.

Verschillen tussen christenen laten zien dat we nog onderweg zijn

Dr. Martijn Pouw

Alle gelovigen zijn voor God gelijk, maar dat heft de onderlinge verschillen tussen christenen niet op. Die onderstrepen juist dat wij gestempeld zijn door tijd en plaats, waar we als pelgrims nog onderweg zijn naar onze eindbestemming. En pelgrimeren moeten we steeds leren.

Je kunt maar één moeder hebben

Dr. A. van de Beek

De eenheid van de kerk is fundamenteel voor het denken van de orthodoxe kerkvaders. Deze is expliciet opgenomen in de belijdenis van Nicea-Constantinopel: “Wij geloven in één, heilige, katholieke en apostolische kerk.”

Denk groot van de kerk, zij is een koepelkerk!

Prof. dr. Rob van Houwelingen

Nergens in de Paulinische brieven krijgt de kerk zoveel aandacht als die gericht aan de Efeziërs. Kerkmensen horen volgens deze brief tot een overkoepelend geheel, met Jezus Christus aan de top.

Erasmus, een dwarsdenker

Dr. C. R. van den Berg

Onder die titel presenteerde Sandra Langereis een biografie over “het fenomeen” Desiderius Erasmus, een bekende Nederlander. Mogen wij, goed beschouwd, trots zijn op deze grote humanist uit de wereldhistorie? Het was me er eentje, die recalcitrante wereldburger Erasmus!

Van Karel V, de middeleeuwse aflaatpraktijk naar het rijke roomse leven

Dr. K. van der Zwaag

Katholiciteit duidt op een algemene, universele kerk, maar hoe zit dat met de eenheid van de kerk? In dit recensieartikel duiken we in de tijd van de Reformatie en bespreken we enkele katholieke schrijvers. Het rijke roomse leven is in ieder geval voorbij.